Jdi na obsah Jdi na menu
 


knihovní řád

KNIHOVNÍ ŘÁD
Místní lidové knihovny v Tišicích

V souladu se zřizovací listinou  Obecní  knihovny v Tišicích

Základní ustanovení

Čl. 1
Poslání a činnost knihovny
Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12  zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a   je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2
Veřejné a informační služby
Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
-výpůjční služby
      -meziknihovní služby-v omezeném rozsahu
-informační služby

Výpůjční a informační služby  poskytuje knihovna bezplatně včetně registrace uživatelů, meziknihovní  služby  jsou hrazeny dle ceníku, který je přílohou tohoto
řádu ( v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až  4 zák.č. 257/2001 Sb.,  knihovního zákona,  

Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3
Registrace uživatele
-Uživatelem knihovny se může stát každá  fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu   
  uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů   
  uživatele.
- Knihovna vyžaduje k registraci následující  osobní údaje:  jméno, příjmení, bydliště .
- Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů  na základě registrace zřizovatele na
   Úřadu  pro ochranu osobních údajů  podle zákona č. 101/2000 Sb. o  ochraně osobních údajů.

Čl. 4
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny
-Uživatelé jsou povinni řídit se řádem a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí se podrobit            
  stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou
  povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek
 -Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat           
  služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji   
  podle platných předpisů.
Výpůjční řád

Čl. 5
Zpřístupňované knihovní dokumenty
Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu nebo z knihovního fondu jiné knihovny  prostřednictvím meziknihovních služeb.
Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona podle, vyhlášky MK ČR č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 6
Půjčování dokumentů
Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty s výjimkou  dokumentů:
-kterým  by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
-které  jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
-jejichž půjčování by  bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských -práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
-které byly  vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s -podmínkou  výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a  ihned ohlásit všechny závady.
Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu – ústně či písemně podle pokynů knihovníka.


Čl. 7
Výpůjční lhůty
-Výpůjční lhůta pro  půjčování  mimo knihovnu je tři týdny. Výpůjční lhůta  může být  
  prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li   
  dokument další uživatel.
-Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu,  případně žádat      
  vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
-Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil,                                                   
  jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady
  na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

Čl. 8
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu
-Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování  
  věcí.
- Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu
  výpůjčky.
-Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli    
  poplatek z prodlení.
-Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní  
  cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek
  jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.


IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 9
-Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené
  knihovnou nahradit škodu.
-O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat  výtisk téhož dokumentu
  ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení   do    
  původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo  
  v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
-Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.   
- Za knihovnické činnosti spojené se ztrátou je vybírán poplatek dle ceníku.Čl. 10
Náhrada všeobecných škod
-Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle
  občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: “Škoda se hradí v penězích, požádá-li však
  o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.”).
-Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně  platných   
 předpisů.


Závěrečná ustanovení


Výjimky z Knihovního řádu povoluje knihovník .
Nedílnou součástí Knihovního řádu je Ceník
Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou

V  Tišisích                         Dne 1.1.2010Podpis knihovníka    Štich FrantišekCeník    Poplatky z prodlení

Dospělí
1. upomínka    4,- Kč za 1 svazek
2. upomínka    8,- Kč za 1 svazek
3. upomínka                20,- Kč za 1 svazek    

Děti
1. upomínka    2,- Kč za 1 svazek
2. upomínka    6,- Kč za 1 svazek
3. upomínka                10,- Kč za 1 svazek    Poškození nebo ztráta čtenářského průkazu          10,-Kč

Poplatek za knihovnické zpracování            25,- Kč za 1  svazek
ztracené knihy
(odpis, zaevidování nové knihy)


meziknihovní výpůjční služba                             100,- Kč za 1 svazek********